SİGORTA ACENTELERİ İŞVEREN SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I-KURULUŞ

SENDİKANIN KURULUŞ VE ADI

Madde 1 - Sendikanın adı Sigorta Acenteleri İşveren Sendikası dır.

Sendikanın Kısa adı SAİS dir. 

Madde 2 - Sendikanın Merkezi İstanbul 'da dır.Adresi:Fevzi çakmah Mah.Yıldırım beyazıt Cad.Güven sokak no.1/1 Bahçelievler/İstanbul dur.Merkezin başka bir ile taşınmasına Genel Kurul, İl içi yer değişikliğine Merkez Yönetim kurulu karar verir.

Sendika genel kurul veya genel kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararı ile şubeler açabilir.

Sendikanın ve şubelerin adresi il sınırları içinde olmak ve ilgili mercilere bilgi verilmek kaydıyla sendika yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Adres değişikliği tüzük değişikliğini gerektirmez. 

SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ KOLU 

Madde 3-Sendika; Sigorta iş kolunda faaliyet gösterir. 

Tadil”Banka,Finans ve Sigorta işkolunda faaliyet gösterir”

Bu iş koluna giren işlerin yapıldığı işyerlerinde gerek asıl gerek yardımcı işler sendikanın faaliyet alanı içine girer.

Bu işkolunun, mevzuattan ötürü daraltılması veya genişletilmesi veya bir şekil vebiçimde kapsamının değiştirilmesi halinde sendikanın faaliyet gösterdiği iş koluda,kanun veya mevzuattan ötürü değişebilir, daralabilir, genişleyebilir.

SENDİKANIN AMAÇLARI 

Madde 4- 

    1. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din dil, ırk, cinsiyet siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerin ekonomik demokratik,  akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, siyasal, mesleki özlük hak, ve

    çıkarlarını koruyup geliştirmeyi üyelerine insanca yaşam düzeyi sağlamayı
    2. Grevli lokavtlı sendikal hakların tanınması ve çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslar arası normlara uyumunun sağlanması için gerekli mücadeleyi yürütür.

    3. SAİS uluslar arası sözleşmelerde yer alan Sigorta Acentelerinin eğitimi, temel hakları ve bağımsızlığı ile tarafsızlığının her zeminde takipçisi ve savunucusudur.

    4. Mensuplarının birbirleriyle çalışanlarıyla ve sigorta poliçesi sahipleriyle olan  ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumaya yönelik faaliyetler yapmak. 

   5. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere diğer sendikal sivil toplum kuruluşları yerel  yönetimler kamu  kurum ve kuruluşları ile Uluslararası kuruluşlarla birlikte gerekli girişimleri yapmak ve işbirliğine girmek. 

Sendika, amaçlarını gerçekleştirebilmek için: 
1. Üyelerini daha iyi çalışma koşullarına kavuşturmaları için üyeleri adına kamu ve özel sigorta şirketleri ile her düzeyde görüşme ve pazarlıkta bulunur ve gerekirse bütün mesleki sorunları dava açmak sureti ile adli yargıya taşır

2. Sendika üyelerinin sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü demokratik ve meşru mücadele hakkını kullanır. Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve

yardımda bulunur.

3.  Hizmetin emeğin ve örgütlenmenin toplumsal yaşamdaki işlevini ve değerini ulusal ve uluslar arası düzeyde dayanışmanın ve işbirliğinin önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacı ile eğitsel

toplantılar işyeri salon ve Açıkhava toplantılarıyla benzeri etkinlikler düzenler.

4.  Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla sağlık dinlenme spor eğitim ve kültür tesisleri ve yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir.

5.  Üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için, sendika gelirlerinin %10 oranında kullanmak üzere “Eğitim Fonu'adı altında bir fon oluşturur.

6.  Sigorta Acenteleri Hizmet kolunda güçlü bir sendikal birlik ülkede ve dünyada güçlü bir sendikal hareket oluşturmak amacıyla gerekli çalışmaları yürütür. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak amaçlar taşıyan kuruluşlarla

dayanışmaya girer üst kuruluşlar kurar ya da bunlara üye olur . Bunlarla bilgi alışverişinde bulunur. İş ve eylem birliği yapar.

7.  Kamu Sigorta ve özel sigorta işverenince yürütülen eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinin planlamasına, programlamasına yönetilmesine ve denetimine taraf olarak katılır.

8.  Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan hususlarda dava açar ve münasebetle açılan davadan ötürü husumetlere ehil olur.

9.  Üyelerin aile ve bireylerinin bakım eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesine çalışır.

10. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları iktisap eder ve satar.

11. Başta sigorta acenteleri olmak üzere, personelinin eğitiminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeler üretir ve uygulamalarını sağlamaya çalışır.  

Mesleki, demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış üyelerimize yardım

amacıyla dayanışma fonu kurulur. lokavta karar verebilir, lokavtı idare eder ve gerektiğinde de lokavtı kaldırabilir.

SENDİKANIN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 5 

1. Kendi iç işleyişinde demokratik ve merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını karar süreçlerine karar süreçlerine katılmalarını özendirir. 

2. Devlet, siyasi parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

3. SAİS kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını özendirir

 ÜYELİK

Madde 6- Sendika, hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan bütün sigorta acentelerini hiçbir ayırım gözetmeksizin ve hizmet kolunda çalışıyor olmaktan başka bir nitelik aranmaksızın üyeliğe kabul eder. Genel kurulda organlara yalnız gerçek kişiler seçilebilir. Organlara seçilen kişilerin kanunun 6.inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkümiyetinin bulunmaması şarttır. Organ üyelerine seçilecek olanların ayrıca aşağıdaki yazılı hususi niteliklere sahip olması zorunludur. 

a)fıil ehliyetine sahip olmak

b)kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

c)5327 sayılı Türk Ceza Kanunun 55. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmamak, iş veren sendikası üyesinin tüzel kişi olması halede tüzelkişiyi temsil eden gerçek kişi de yukarıdaki fıkrada belirtilen şartlar aranır 

ÜYELİK AİDATI

Madde 7 -Sendikaya giriş için belirlenen aidat 120 TI olup, aylık üyelik aidatı ise 10 lira olarak belirlenmiştir. Genel kurul tarafından giriş ve üyelik aylık aidatı azaltabilir veya yükseltebilir. 

ÜYELİĞİN KAZANILMASI
Madde 8- Sendikaya üye olmak isteyenler, başvuru belgesinden en az 4 nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organların kabulü için sendika merkez, şube ya da temsilciliklerine verir. Başvuru belgesinin bir nüshası ilgiliye verilir.

Tadil”Üyelik başvuruları yazılı formla yapıldıktan sonra Bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden başvurunun girilmesi ve Sendika başkanının onayı ile yürürlüğe girer” 

Sendika üyelik belgesinin birer örneğini liste ekinde her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve kasım aylarında çalışme ve sosyal güvenlik bakanlığına verir. Reddedilen başvurular gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir Bir ay içerisinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır. 

Tadil”Üyelik başvuruları yazılı olarak alınıp elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden girilip onaylanmasını müteakip e-Devlet kapısı aracılığı ile Bakanlığa bildirilir.”

ÜYE OLUNACAK YER

Madde 9- Sendika üyeleri, iş yerinin bağlı bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir, iş yerinin bulunduğu yerde şube yoksa, üyelik başvurusu merkez yönetim Kurulu'nun belirlediği en yakın şubeye yapılır. 

ÜYELİĞİN NAKLİ

Madde 10- İş yeri itibariyle bir şubenin örgütlenme alanından, başka bir şubenin örgütlenme alanına nakledilenler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren 15 gün içerisinde bu yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini ister. Bu şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu yeni şubeye gönderir ve bu nakil genel merkeze bildirilir. Üyenin başvurmaması durumunda, ilgili şubeler bu işlemi kendiliklerinden yaparlar. Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin eski şube organlarındaki görevleri sona erer, işverence isteği dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde, idari dava açma süresinin sonuna veya dava açılmışsa dava sonuçlanıncaya kadar devam eder. 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

 Madde 11- Üyeler yazılı bilirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler. Üyelikten çekilmek isteyenler, gerekçe, belirtmek zorunda değildirler. Üyelikten çekilmek isteyenlerin dilekçeleri sendika görevlisi tarafından alınır ve alındığına ilişkin bir belge üyeye verilir. Çekilme sendikaya başvuru tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur. Sendika, çekilme bildirimlerinin birer örneklerini her yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında bir liste ekinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderir. Tadil”Üyelik'ten çekilme başvuruları yazılı formla yapıldıktan sonra Bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden başvurunun girilmesi ve Sendika başkanının onayı ile yürürlüğe girer, ilgili çekilme listeleri e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.” 

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Madde 12-

1. Üye askere alındığında askerliği sona erinceye kadar 

2. Üye aylıksız izne ayrıldığında bu durumu sona erinceye kadar 

3. Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında, tekrar göreve dönünceye kadar üyelikleri askıya alınır. 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ 

Madde 13- 

10.maddede belirtilen nedenler dışında hizmet kolundan ayrılması, 

11. Ölümü durumlarında düşer ancak, işveren ve kamu tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

Madde 14- 

Üyelikten çıkarılma, genel kurul kararı ile olur. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelikten çıkarma kararı

kesinleşinceye kadar sürer. 

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 

Madde 15-

Sendika çalışmalarımızın bir üst kuruluşa üyelik sağlanmak suretiyle daha da güçlü olacağına inanıldığından Sendikamızın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna üyeliği ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir. 

ULUSLAR ARASI SENDİKAL ÜYELİK 

Madde 16- 

Sendika amacına uygun uluslararası kuruluşa, genel kurul delege tam sayısının saltçoğunluğunun kararıyla üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir. 

BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMA VEYA BİRLEŞME 

Madde 17- 

Sendikanın, aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmesi veya başka bir sendikaya katılması ya da başka bir sendikanın katılması için sendika genel kurulunun delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gereklidir. Birleşme ya da katılmanın gerçekleşebilmesi için diğer sendikaların genel kurulunda bu yönde karar verilmiş olmasına bağlıdır.

 III. ORGANLAR VE TEŞKİLAT 

Madde 18- Tüzel Kişilik

Tüzel kişilik, genel merkeze ait olup şubeler genel merkez adına şubelere bağlıbirimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır. 

Madde 19- Genel Merkez Organları 

I-ZORUNLU ORGANLAR ŞUNLARDIR 

a Genel Kurulu 

b-Yönetim Kurulu 

c-Denetleme Kurulu 

d-Disiplin Kurulu 

Tadil*İlave”yetkili organlar seçim şeklis-toplantı ve karar yeter sayıları ile ilgili maddeyazılarak derc edilecektir. 

II GENEL SEKRETER 

Madde 20 -Genel Kurulunun Oluşumu 

Genel kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır. Genel kurul sendikanın genel kurulüyelerinden oluşur. 

1. sendika üyesi gerçek kişiler genel kurul toplantılarına bizzat katılırlar vevekâleten temsil edilemezler. 

2. sendika üyesi tüzel kişiler genel kurulun toplantılarına kural olarak statülerinegöre 1. Derecede imza yetkisine sahip ve temsil belgesini haiz bir temsilci iletemsil edilirler. Ancak tüzel kişiler gerekli gördükleri takdirde şirket imza sirkülerinde imzası bulunan başka bir kişiyi genel kurulda temsil edilmek üzere yetkili kılabilirler. 

GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI 

Madde 21- 

Olağan genel kurulu 4 yılda bir toplanır. Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafındanyapılır.genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.ilk toplantıda yetersayı sağlanmaz ise en gec on beşgün içinde ikinci toplantı yapılır.bu toplantıda yetersayısı aranmaz.kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. iki genelkurul toplantısıarasındaki döneme ait ilişkin faaliyet ve hesap raporu denetleme kurulu raporu ilegelecek döneme ilişkin bütçe önerisi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden enaz on beş gün önceden gönderilir. 

Olağanüstü Genel Kurul 

Madde 22- 

Yönetim veya denetleme kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile yada genelkurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Butoplantıda gündeme ilave yapılamaz ve gündem değiştirilemez. Olağanüstü genelkurul kararları, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde yönetim kurulutarafından yerine getirilir. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 23-Genel kurulunun görev yetkileri 

1. Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi,

2. Tüzük değişikliği

3. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve aklanmasıtüzük değişliği

4 Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisiningörüşülerek aynen ya da değiştirilerek karar bağlanması

5. Taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılmasıkonusunda yetki vermesi

6. Amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletme kurmak,toplamı nakit mevcudun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sinai veiktisadi teşebbüslere yatırım yapmak için karar almak. Ayrıca sendikanın

nakit gelirlerinin yüzde 5'ni aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı işlerde harcamayapma hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
7. Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyeliktenayrılmaya karar verilmesi.

8. Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye ona katılmaya ya dabaşka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi9. Sendikanın feshine ve fesih halindeki mal varlığının devrine karar verilmesi

10. Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücret, ödenek,yolluk ve tazminatların belirlenmesine,

11. Sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyona gönderilecek delegelerinseçilmesi

12.Şube açma ya da bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi şubeleri birleştirmeya da kapamaya karar verilmesi.

13.Mevzuat ya da tüzükte genel kurulca yapılması istenen diğer işlerin, başkaorgana bırakılmamış konuların karara bağlanması.

14 Gündem hakkındaki teklifleri ve gündemdeki maddeleri karara bağlamak,

15.Sendika ve şube organlarının karalarına yapılan itirazları inceleyip kararvermek, 

“Tadil ve ilave *

SEÇİM USUL ve ESASLARI 

Madde24- 

Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar 

(1) Genel kurulda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruluna üye seçimi ile şube kuruluşlarından sonra delege seçimi, yargı gözetimi altında serbesi, eşit, gizlioy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır. 

(2) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce genel kurulakatılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saative çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten biryazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. 

(3) Hâkim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleriinceleyerek onaylar ve ilan edilmek üzere bir nüshasını ilgili kuruluş veya şubeyeverir. İlgili kuruluş onaylı listeyi genel kurul toplantı tarihinden yedi gün önce kuruluşmerkez veya şube binasında asmak suretiyle ilan eder. İlân süresi üç gündür. 

(4) İlân süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar en geç iki güniçinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler iletoplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak ilgili kuruluş veyaşubeye gönderilir. 

(5) Seçim kurulu başkanlığı, kuruluşun üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan veseçimlerde aday olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kuruluoluşturur. Seçim sandık kurulu yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir.Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir. 

(6) Seçimlerde aday olanların listeleri başkanlık divanınca düzenlenerek ilgili seçimkurulu başkanlığına mühürlenmek üzere verilir.

 (7) Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamaksuretiyle oy kullanırlar. Oy, sandık kurulu başkanı tarafından adayları gösteren veseçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiylekullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oypusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

(8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından birtutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur. 
(9) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir nüshası ile birlikte üç ay süreylesaklanmak üzere yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçim sonuçları anılanbaşkanlık tarafından derhal ilan edilir ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirilir. 

(10) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar,Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. Seçimler sırasında sandıkkurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmişsayılır. 

(11) Seçimde görev alan seçim kurulu ve seçim sandık kurulu üyelerine 26/4/1961tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkındaKanunda belirtilen esaslara göre ilgili kuruluşça ücret ödenir. 

Seçimlere itiraz 

(1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılanişlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki güniçinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak Kararabağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonrahâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluşveya şubesine bildirir. 

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri, kanun ve tüzükhükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarınıetkileyecek ölçüde bir usülsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu

işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisindeyetkili mahkemede dava açabilir. Dava basit yargılama usülüne göre iki ay içerisindesonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca onbeş gün içinde kesin olarakkarara bağlanır. 

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiğitakdirde mahkeme genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamandatoplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşuyönetmekle görevli olmak üzere 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üçkayyım tayin eder. 

Genel kurul dışında yapılan delege seçimi 

(1) Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizlioy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır. 

(2) Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanındansonra iki gün içinde yapılacak itirazlar, yetkili mahkeme tarafından kesin olarak kararabağlanır. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimleronbeş gün içinde yenilenir. 

Yönetim Kurulunun Oluşumu 

Madde 25-

 Yönetim kurulu genel kurulun sendika üyeleri arasından seçeceği yedi asıl üyedenoluşur. Ayrıca asıllarla birlikte yedi yedek üye seçilir. Yönetim kurulu seçim sonucunun tebliğinden itibaren 3 gün içinde en yaşlı üyeninbaşkanlığında toplanarak genel başkan ve genel sekreterini seçer. Diğersekreterlikler genel kurul kararları doğrultusunda oluşturulur. Genel merkez yönetimkurulunun görevleri sekreterlik biçiminde düzenlenir ve her sekreterliğin başına bir yönetim kurulu üyesi genel merkez sekreteri olarak seçilir merkez yönetim kurulugerekli görülen hallerde üçte bir ( 1/3 )çoğunluğun kararı ile görev dağılımını yenidendüzenleyebilir. Sendikayı merkez yönetim kurulu adına genel başkan temsil eder.Genel başkanın bulunmadığı durumlarda genel sekreter, genel sekreterinbulunmadığı durumlarda ise yönetim kurulunun belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesiyetkilendirilir. Genel merkez sekreterlerinin herhangi birinin yokluğu halinde yerine vekâlet edecekyönetim kurulu üyesi genel sekreterin önerisi üzerine merkez yönetim kuruluncakararlaştırılır. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 26-

Yönetim Kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütmeorganıdır. Merkez yönetim kurulu sendikayı tüzüğünün verdiği yetkiler çerçevesindeyönetir ve 

1. Sendikayı kamuya, sigortacılara ve öteki kişilere karşı temsil eder.

2. Başkanlar kurulunun önerilerinide dikkate alarak sendikanın çalışmaprogramını yapar . Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar

3. Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak genelkurula sunar

4. Dönem etkinlik raporunu hazırlayarak genel kurula sunar

5. Genel kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.

6. Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmaya karar verir.

7. Ölüm, istifa, nakil disiplin cezası benzeri nedenlerle şube yönetim kurulusayısının azalması yedeklerle tamamlanmaması ve bu nedenle toplantıçoğunluğunun yitirilmesi halinde ilk genel kurula kadar şube geçici yönetim

kurulu görevlendirmeye karar verir.

8. Genel kurulca verilen yada yasaların ve tüzüğün yüklediği görevleri yapar.

9. Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için disiplin ve denetleme kuruluyönetmelikleri hariç yönetmelikler hazırlar ve yürütür. 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları 

Madde 27- 

Yönetim Kurulu, genel başkanın başkanlığında en az 15 günde bir salt çoğunluklaolağan; Genel Başkan yada Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılıisteği üzerine olağanüstü toplanır katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetimkurulu genel sekreterin diğer sekreterlerle birlikte hazırladığı gündemdeki konuları vegerekli gördüğü öteki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu toplantı yazmanlığını, genel sekreter ya da onun önerisi üzerine

merkez yönetim kurulunca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapar, Yönetim kurulu üye sayısı ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonraüye tam sayısının yarısından düşmesi halinde mevcutl yönetim kurulu üyeleri yada  denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurulunun toplanması için çağrıyapılır. 

Denetleme ve disiplin kuralları üye sayılarının yarıdan asagı düşmesi halinde de aynıesaslar uygulanır bu hükümler şubeler içinde gecerlidir. 
Denetleme Kurulunun Oluşumu 

Madde 28-- 

Denetleme Kurulu, genel kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyedenoluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir. Merkez denetleme kurulu,seçimlerden sonra en gec bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanaraküyeleri arasında iş bölümü yapar. 
Denetleme Kurulunun Görevleri ve Yetkileri 

Madde 29- 

Denetleme kurulu, yönetim kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve genel kurul*kararlarına harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağandenetlemeler 4 ayda bir ve genel kurul toplantıları öncesinde yapılır. Yönetimkurulunun ve soruşturma nedeniyle disiplin kurulunun isteğiyle olağanüstüdenetlemeler yapabilir. 

Denetleme kurulu;Her denetleme sonunda yönetim kuruluna, toplandığında genelkurula, gerekli görürse soruşturma istemiyle denetleme kuruluna rapor verir., Yönetimkurulunun istemi üzerine şubeleri denetleyebilir. Denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir. Yönetimkurulu süresi içinde bu isteğe olumlu cevap vermezse yargı yolu açıktır. Yasalarda, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri da yapar. 

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU 

Madde 30- 

Disiplin Kurulu, genel kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur.Asıllarla birlikte 3 yedek üye seçilir. Disiplin kurulu, seçimden sonra en gec bir haftaiçinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar. 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 31- 

Disiplin Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye veyöneticiler hakkında soruşturma yapar gerekli görürse üyelikten çıkarmayı gerektirendurumlarda genel kurula raporunu sunar. Üyelikten çıkarma genel kurul kararı ilegerçekleştirilir. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun ve şubelerin kendi disiplinkurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma yapabilir. Disiplin kurulu, her soruşturma sonucunda yönetim kuruluna ve hakkında soruşturmayapılan organ Ve kişilere yazılı bilgi verir üyelikten çıkarma dışındaki disiplin cezalarışunlardır. 

1. İhtar(Uyarma)

2 Tevbih(Kınama) 

GENEL SEKRETER VE GÖREVLERİ 

Madde 32- 

Genel sekreter sendikanın en üst düzeydeki görevlisi olup bütün vaktini veçalışmasını sendikaya ayırır ve tahsis eder. Sendika faaliyetlerini mevzuat, anatüzük, yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütür ve yönetimkurulunca verilen yetkiler çerçevesinde sendikayı temsil, imza Ve ilzam etmesikonularında hareket eder. Genel sekreter yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı yönetimkuruluna karsı sorumludur. Genel sekreterin ise alınması ve isten uzaklaştırılmasıyönetim kurulu tarafından yapılır. Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirakeder ancak oy kullanamaz, genel sekreter aylık faaliyet raporları ile 3 aylık muvakkatbilançoları en geç 3 ayda bir denetleme kurulu üyelerine gönderir, iç denetimi genelsekreter yürütür, bütün sendikanın mevzuat ve evrak belgelerin takibi ve sonuçlarınıtetkik ve tahkik eder ve bu konuda başkan ile yönetim kuruluna bilgileri aktarmaklasorumludur. 

IV ŞUBELER VE ORGANLAR 

KURULUŞ VE İLAN 

Madde 33: 

Şube açılmasına şubelerin birleştirilmesine ve kapatılmasına sendika genel kurulukarar verir. Ancak genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak şartıyla sendikayönetim kuruluda şube açılmasına, birleştirilmesine ve kapatılmasına karar verebilir.

 ORGANLARI 

Madde:34 

a-Şube Genel kurulu

b-Şube Yönetim kurulu

c-Şube Denetleme kurulu 

d-Şube Disiplin Kurulu 

V-MALİ HÜKÜMLER GELİRLER 

Madde 35-Sendikanın Gelirleri 

  1. Üyelerinden alacağı üyelik aidatı 

  2. Mevzuata göre yapabilecek faaliyetlerden sağlanacak gelirler 

  3. mevzuatta belirtilen bağış yasaklarının dışında kalan bağışlar mali varlık gelirleri ana tüzük ve eki yönetmelikler uyarınca tahsil edilecek para cezası gecikme zammı gibi gelirler mal varlığını oluşturan değerlerin devir temlik ve satışlarından doğan kazançlar. 

GELİRLERİN BANKAYA YATIRILMASI 

Madde 36- 

Sendika bütün nakdi gelirlerini bankaya veya bankalara yatıracağına yönetim kurulutarafından tespit edilir zorunlu giderler için sendikanın kasasında tutulacak nakitmevcudu genel kurulca belirlenir. 

MALİ DENETİM 

Madde 37- 

Sendikanın gelir ve giderlerine ait mali denetimleri her yıl 3568 sayılı serbestmuhasebeci ve mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununa göre denetimyetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olmasıdenetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

MAL BİLDİRİMİ

Madde 38- 

Sendika yönetim kurulu başkanı ve üyeleri göreve seçildikten sonraki 2 ay içindekendilerinin eşlerinin velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimini 3628sayılı mal bildiriminde bulunulması kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine görevermek zorundadır. 

SENDİKANIN TUTACAĞI DEFTERLER 

Madde 39- 

1. Üye kayıt defteri

2. Sendika üye kayıt fişi dosya ve bu konudaki bilgisayar kayıtları

3. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu kararlarınınyazılacağı karar defterleri

4. Üyelikten ayrılanların dosyaları

5. Gelen giden evrak kayıt defterleri, zimmet defteri

6. Gelen giden evrakların dosyaları 

7. Ödenti, yevmiye, envanter, defteri kebir defteri

8. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri, gider evrakı ve bunlarınsaklanacağı dosyalar şube ve şubelere bağlı birimlerde bunlardanhangilerinin tutulacağı yönetmelikle ayrıca belirlenir. 

SEÇİM 

Madde 40- 

Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurallarında gizli oy, açıktasnif sayım ilkesine uyulur. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 41- 

Tüzük değişikliği, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile her madde içinbu yöndeki oyuyla gerçekleşir. 

“Tadil+ilave”Madde42-Sendikanın feshi veya kapatılması halinde ,sendikanın tüzelkişilik olarak sahip olduğu tüm mal varlığı (Menkul, Gayrimenkul ve taşınır-taşınmaztüm demirbaşlar) Güncel kanunlar ve yönetmeliklerde bulunan yürürlüktekiuygulamalara uygun şekilde tasfiye edilirler, 

V.GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GECİCİ MADDE 1- 

Sendikanın yeni örgüt ve tüzüğüne göre yapılacak olan olağan genel kurul sonrasında oluşturulacak zorunlu organların teşkiline kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır 

GECİCİ MADDE 2- 

İlgili makamlarca bu tüzükte yasaya aykırılık ya da eksiklikler tespit edildiğinde ilkgenel kurulda eksik ya da aykırılık yasaya uygun hale getirilir. 

Madde 41-Bu tüzük .. /.../ 20 tarihin de yürürlüğe girer.

Madde 42-Bu tüzük hükümlerini Sigorta Acenteleri İşveren Yönetim Kurulu yürütür.